Ứng dụng: Chiếu sáng sảnh đón tiếp
Sản phẩm Hiệu quả chiếu sáng:
Tiêu chí Kết quả Tiêu chuẩn Đánh giá
Độ rọi tb (lux) 300 200 - 300 Đạt
Chỉ số hoàn màu 80 80 Đạt
 • Tiết kiệm 50% điện năng so với sử dụng đèn huỳnh quang
 • Ánh sáng đạt theo tiêu chuẩn, độ đồng đều cao, đảm bảo tiện nghi thị giác
 
Ứng dụng: Chiếu sáng hành lang
Sản phẩm Hiệu quả chiếu sáng:
Tiêu chí Kết quả Tiêu chuẩn Đánh giá
Độ rọi tb (lux) 300 200 - 300 Đạt
Chỉ số hoàn màu 80 80 Đạt
 • Tiết kiệm 50% điện năng so với sử dụng đèn huỳnh quang
 • Ánh sáng đạt theo tiêu chuẩn, độ đồng đều cao, đảm bảo tiện nghi thị giác
 
Ứng dụng: Chiếu sáng sảnh đón tiếp
Sản phẩm Hiệu quả chiếu sáng:
Tiêu chí Kết quả Tiêu chuẩn Đánh giá
Độ rọi tb (lux) 300 200 - 300 Đạt
Chỉ số hoàn màu 80 80 Đạt
 • Tiết kiệm 50% điện năng so với sử dụng đèn huỳnh quang
 • Ánh sáng đạt theo tiêu chuẩn, độ đồng đều cao, đảm bảo tiện nghi thị giác
 
Chiếu sáng phòng họp Chính Phủ
Sản phẩm
 • Bộ đèn LED tube T8 12W, 22W
 • Đèn LED thanh 8W
 • Ứng dụng: Chiếu sáng phòng họp Chính Phủ
Hiệu quả chiếu sáng:
Tiêu chí Kết quả Tiêu chuẩn Đánh giá
Độ rọi tb (lux) 500 500 Đạt
Chỉ số hoàn màu 80 80 Đạt
 • Tiết kiệm 50% điện năng so với sử dụng đèn huỳnh quang
 • Ánh sáng đạt theo tiêu chuẩn, độ đồng đều cao, đảm bảo tiện nghi thị giác
 
Chiếu sáng phòng họp Phó Thủ tướng
Sản phẩm
 • Bộ đèn LED tube T8 12W, 22W
 • Đèn LED Panel 150x1200 28W
 • Đèn LED Panel 600x1200 75W
 • Ứng dụng: chiếu sáng phòng họp Phó Thủ tướng
Hiệu quả chiếu sáng:
Tiêu chí Kết quả Tiêu chuẩn Đánh giá
Độ rọi tb (lux) 300 500 Đạt
Chỉ số hoàn màu 80 80 Đạt
 • Tiết kiệm 50% điện năng so với sử dụng đèn huỳnh quang
 • Ánh sáng đạt theo tiêu chuẩn, độ đồng đều cao, đảm bảo tiện nghi thị giác
 
Chiếu sáng phòng tiếp khách quốc tế
Sản phẩm
 • Bộ đèn LED tube T8 12W, 22W
 • Đèn LED thanh 8W
 • Ứng dụng: chiếu sáng phòng tiếp khách quốc tế
Hiệu quả chiếu sáng:
Tiêu chí Kết quả Tiêu chuẩn Đánh giá
Độ rọi tb (lux) 500 500 Đạt
Chỉ số hoàn màu 80 80 Đạt
 • Tiết kiệm 50% điện năng so với sử dụng đèn huỳnh quang
 • Ánh sáng đạt theo tiêu chuẩn, độ đồng đều cao, đảm bảo tiện nghi thị giác
 
Chiếu sáng phòng làm việc Phó Thủ tướng
Sản phẩm Hiệu quả chiếu sáng:
Tiêu chí Kết quả Tiêu chuẩn Đánh giá
Độ rọi tb (lux) 600 500 Đạt
Chỉ số hoàn màu 80 80 Đạt
 • Tiết kiệm 50% điện năng so với sử dụng đèn huỳnh quang
 • Ánh sáng đạt theo tiêu chuẩn, độ đồng đều cao, đảm bảo tiện nghi thị giác
 
Chiếu sáng phòng làm việc Thủ tướng
Sản phẩm
 • Bộ đèn LED tube T8 12W, 22W
 • Đèn LED thanh 8W
 • Ứng dụng: chiếu sáng phòng làm việc Thủ tướng
Hiệu quả chiếu sáng:
Tiêu chí Kết quả Tiêu chuẩn Đánh giá
Độ rọi tb (lux) 500 500 Đạt
Chỉ số hoàn màu 80 80 Đạt
 • Tiết kiệm 50% điện năng so với sử dụng đèn huỳnh quang
 • Ánh sáng đạt theo tiêu chuẩn, độ đồng đều cao, đảm bảo tiện nghi thị giác
 
Chiếu sáng phòng làm việc cán bộ
Sản phẩm Hiệu quả chiếu sáng:
Tiêu chí Kết quả Tiêu chuẩn Đánh giá
Độ rọi tb (lux) 600 500 Đạt
Chỉ số hoàn màu 80 80 Đạt
 • Tiết kiệm 50% điện năng so với sử dụng đèn huỳnh quang
 • Ánh sáng đạt theo tiêu chuẩn, độ đồng đều cao, đảm bảo tiện nghi thị giác