Báo chí nói về Rạng Đông

Rạng Đông bứt phá trong hoạt động xuất khẩu

Rạng Đông bứt phá trong hoạt động xuất khẩu

Đẩy mạnh xuất khẩu là một trong những trụ cột tăng trưởng quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu chiến lược của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đề ra. Đến năm 2025 tỷ trọng xuất khẩu tăng trưởng từ 10% hiện nay lên 30% nhằm mở rộng không gian tăng trưởng và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.