Giải pháp Smart IoT

Giải pháp Smart IoT
Giải pháp Smart Farm Rạng Đông - Nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp

Giải pháp Smart Farm Rạng Đông - Nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp

Cùng với sự phát triển của đất nước, diện tích đất nông nghiệp nước ta cũng bị giảm dần, đồng thời do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan… dẫn đến nhiều ảnh hưởng xấu trong phát triển kinh tế nói chung, ngành nông nghiệp nói riêng. Vì vậy, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đảm bảo an ninh lương thực, tiết kiệm nhiên liệu và phát triển bền vững là vấn đề quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế nước ta.
1900.2098