NĂNG LỰC TÀI CHÍNH
Thành tích xuất sắc toàn diện năm 2022
Nối dài thêm truyền thống 33 năm liền, doanh số, nộp ngân sách, lợi nhuận,
Thu nhập CBCNV năm sau cao hơn năm trước
liên tục, ổn định, vững chắc