Huân chương Độc lập hạng Nhất
Về thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác
Giai đoạn 2004 - 2008
Giai đoạn 2009 - 2013
Huân chương Độc lập hạng Nhì
Về có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác
Giai đoạn 1999 - 2003
Huân chương Độc lập hạng Ba
Về có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác
Giai đoạn 1993 - 1997
Huân chương Chiến công
Về giữ vững An ninh Chính trị
Trật tự ATXH, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
Giai đoạn 1992 - 1996
Huân chương Lao động hạng Nhất
Về thành tích xuất sắc trong công tác
Giai đoạn 1989 - 1993
Huân chương Lao động hạng Nhì
Về thành tích xuất sắc trong công tác
Giai đoạn 1978 - 1982
Huân chương Lao động hạng Ba
Về thành tích xuất sắc trong công tác
Giai đoạn 1974 - 1977
Huân chương Lao động hạng Ba
Về thành tích xuất sắc trong công tác Thương binh liệt sĩ & Phong trào đền ơn đáp nghĩa
Giai đoạn 1991 - 1997

CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG ĐƯỢC XẾP HẠNG QUA CÁC NĂM

1900.2098