• Các chỉ tiêu chiếu sáng tại các khu vực trong nhà xưởng đạt tiêu chuẩn TCVN 7114:2008, QCVN 09:2013/BXD
  • Tiết kiệm chi phí, đem lại hiệu quả cao trong quản lý vận hành tòa nhà
  • Độ rọi trung bình trên dây chuyền Etc>=500lux
  • Mật độ công suất 6W/m2 thấp hơn 51% so với tiêu chuẩn