Menu

Ứng dụng giải pháp quản trị BASE trong việc quản lý công việc của từng cá nhân, từng đơn vị


Làm thế nào để quản lý, điều phối được công việc của tất cả nhân viên, các nhóm công việc một cách hiệu quả nhất, tự động hóa được qui trình nghiệp vụ cho toàn công ty là một bài toán khó cần giải quyết.

Trước yêu cầu này, Phòng Thông tin – Thương mại điện tử đã nghiên cứu và đưa giải pháp quản trị Base vào thử nghiệm cho các nhóm công việc của khối hỗ trợ thị trường, gồm: Phòng Xuất Khẩu, Phòng TT TMĐT,Phòng NCTT & Phòng Truyền thông. Đây cũng là đề tài đăng ký thi đua cấp công ty trong Ngày hội sáng tạo 2020 của Phòng TT TMĐT.

Sau hơn 1 tháng triển khai cho khối hỗ trợ thị trường, phần mềm Base đã cho những kết quả nhất định:

+ Phần mềm Base Workflow ứng dụng cho Qui trình chăm sóc khách hàng giữa Phòng TT và Phòng TT-TMĐT được phối hợp nhịp nhàng. Khi phòng Truyền thông chăm sóc khách hàng, có thông tin về đơn hàng sẽ được chuyển tiếp trên hệ thống cho Phòng TMĐT thực hiện tiếp việc bán hàng.  Kết quả của quá trình bán hàng và dữ liệu khách hàng được cập nhật tự động trên hệ thống, việc liên kết và kiểm soát toàn bộ qui trình nghiệp vụ giữa các nhân viên và phòng ban liên quan trở nên dễ dàng, thuận tiện hơn.

+ Phần mềm Base Wework được ứng dụng cho các nhóm công việc của từng đơn vị. Lãnh đạo , trưởng nhóm có thể dễ dàng lên kế hoạch chi tiết, deadline từng đầu việc tới từng cá nhân. Chất lượng, tiến độ và các báo cáo kết quả công việc sẽ tự động được cập nhật trên hệ thống phần mềm, thuận tiện cho việc theo dõi công việc và trích xuất dữ liệu báo cáo.

Kết thúc Quí 1.2020, Phòng Thông tin – Thương mại điện tử sẽ tổng kết đánh giá hiệu quả của việc áp dụng phần mềm quản trị Base trước khi áp dụng cho tất cả qui trình công việc trong toàn công ty.