Menu

Thúc đẩy nhanh chuyển đổi số công ty giai đoạn 2019-2025, tầm nhìn 2030


Trước mục tiêu “ Thúc đẩy nhanh chuyển đổi số công ty giai đoạn 2019-2025, tầm nhìn 2030”, đặc biệt năm 2025 hoàn thành cấp độ hai của Chuyển đổi số, thông minh hóa khối sản xuất thực với 70-80% dữ liệu được kết nối, tự động phân tích xử lý, Công ty đã nhanh chóng triển khai các hoạt động, tăng tốc chuyển dịch mô hình kinh doanh, quản trị, tiếp cận các công nghệ mới.

+  Thực hiện bắt tay hợp tác với các tập đoàn công nghệ như Viettel, Lumi, CMC, FPT, hợp tác phát triển các sản phẩm chiếu sáng smart lingting và các cấu kiện điện tử iOT, áp dụng các giải pháp quản trị số, số hóa việc điều hành sản xuất và bán hàng.

+ Thành lập Trung tâm phát triển hệ sinh thái Led 4.0; Ngành Led Smart Lighting ; Ban Quản lý hệ thống và công nghệ thông tin xưởng Led, góp phần thực hiện nhanh quá trình chuyển đổi số trong sản xuất thực, phát triển nhanh  các sản phẩm công nghệ cao thuộc hệ sinh thái số Led và các cấu kiện điện tử iOT theo đúng mục tiêu chiến lược đề ra..

+ Nghiên cứu triển khai mô hình kinh doanh Canvas trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh bằng việc đơn giản hóa các kế hoạch, các tài liệu theo một cách trực quan dễ nắm bắt và dễ dàng triển khai, đánh giá đến từng cấp đơn vị.

Việc nhanh chóng tận dụng có hiệu quả các cơ hội do I-4.0 đem lại để thúc đẩy quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện các đột phá chiến lược và hiện đại hóa công ty; Phát triển mạnh mẽ kinh tế số; Khoa học công nghệ; Đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao đang từng bước đưa công ty sớm hoàn thành chương trình Thúc đẩy nhanh chuyển đổi số công ty, nâng cao cuộc sống CBCNV Công ty Rạng Đông tốt đẹp hơn, văn hóa hơn, văn minh hơn.