Tham dự Đại hội có các đồng chí trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, các cán bộ quản lý các cấp của Công ty và đặc biệt là các cổ đông có cổ phần sở hữu, đảm bảo đủ điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên theo qui định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.

Ông Nguyễn Đoàn Kết - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty
Ông Nguyễn Đoàn Kết - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty

Ông Nguyễn Đoàn Kết – Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty cho biết: Năm 2022 tình hình kinh tế Thế giới suy thoái do chịu hậu quả nặng nề sau đại dịch Covid-19, xung đột kinh tế chính trị. Trong bối cảnh biến động phức tạp và đầy bất định đó, để thực hiện nhiệm vụ Đại hội Đồng cổ đông giao, Ban điều hành Công ty đã bám sát vào các chỉ tiêu, mục tiêu và triển khai các giải pháp cụ thể: Triển khai Chương trình vòng lặp II chuyển đổi số 2022-2023; Cải cách mô hình tổ chức vận hành, làm mới mô hình quản trị; Triển khai có hiệu quả 02 Ngày hội sáng tạo Rạng Đông Techday

Ông Nguyễn Đoàn Thăng -  Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc công ty phát biểu tại Đại hội
Ông Nguyễn Đoàn Thăng -  Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc công ty phát biểu tại Đại hội

Kết quả thực hiện năm 2022: doanh thu tiêu thụ đạt 6 909 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2021 và tăng 30,6% so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. Lợi nhuận trước thuế đạt 609 tỷ đồng, tăng 21,4% so với năm 2021 và tăng 76,2% so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. Đã chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông 50% bằng tiền mặt

Ông Lê Đình Hưng – Cổ đông lớn của Công ty thảo luận tại Đại hội
Ông Lê Đình Hưng – Cổ đông lớn của Công ty thảo luận tại Đại hội

Năm 2023, trong bối cảnh tình hình kinh tế Thế giới được dự báo tiếp tục có nhiều biến động phức tạp và bất ổn, bằng lao động sáng tạo và không mệt mỏi, kiên định con đường phát triển bằng Khoa học công nghệ/Đổi mới sáng tạo và Sự tử tế, Công ty tiếp tục tổ chức thực hiện thiết thực, hiệu quả 02 mục tiêu cốt lõi của vòng lặp 2 chuyển đổi số giai đoạn 2022-2023: Tái cấu trúc chiến lược sản phẩm và Đổi mới mô hình kinh doanh; Khai thác sức mạnh công nghệ số; Tái cấu trúc tổ chức và vận hành của Công ty; Triển khai chuyển đổi số theo phương pháp ST-235, thực hiện 3 cặp nguyên tắc: tổng thể và toàn diện; đồng bộ và đột phát; chính chủ và lãnh đạo; Tổ chức các ngày hội sáng tạo Techday; Đẩy mạnh công tác tuyển dụng, thu hút, giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo nguồn nhân lực số.

Các nội dung được đưa ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niêm 2023 đều được các cổ đông bỏ phiếu tán thành
Các nội dung được đưa ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niêm 2023 đều được các cổ đông bỏ phiếu tán thành