Toàn cảnh đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Tại Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị của Công ty Rạng Đông đã báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2014; Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban TGĐ và công tác quản lý điều hành Công ty năm 2014; Kế hoạch năm 2015.

Năm 2014 doanh thu tiêu thụ của Rạng Đông đạt 2 600 tỷ đồng ( tăng 10,3% so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao); Lợi nhuận trước thuế đạt 88,8 tỷ ( tăng 36,6 % so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao); Kim ngạch xuất khẩu 2014 đạt 421 tỷ, tăng 47,5% so với 2013. Chi trả cổ tức năm 2014 cho cổ đông là 30 % ( bằng tiền mặt). Đến cuối năm 2014, tổng tài sản tăng 28,88% đạt 2 284 tỷ đồng cho thấy qui mô phát triển bền vững về tiềm lực tài chính ổn định của Công ty.Vốn kinh doanh của Công ty được bảo toàn và phát triển tốt.

Năm 2014, Rạng Đông đầu tư 86,2 tỷ đồng để mua văn phòng cho 6 chi nhánh tại Miền Nam, Miền Trung và máy móc thiết bị hiện đại, cải tạo mở rộng nhà xưởng phát triển sản xuất LED.

Bà Ngô Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT Cty Rạng Đông trình báo cáo của Hội đồng quản trị

Với những kết quả đạt được, năm 2014, Rạng Đông được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập Hạng nhất ( lần thứ 2) và cũng là năm thứ 10 liên tục Công ty được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua là đơn vị hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh dẫn đầu Ngành công thương.

Liên tục trong 3 năm qua, Rạng Đông đã được Công ty CP báo cáo đánh giá VNR xếp hạng trong TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, TOP 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam; TOP 1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và TOP 200 doanh nghiệp Việt Nam đạt chỉ số tốt nhất năng lực hoạt động năm 2014 ( về Chỉ số sinh lời tốt nhất, hệ số bảo toàn vốn tốt nhất, chỉ số doanh thu tốt nhất).

Ông Nguyễn Đoàn Kết - Ủy viên HĐQT, Trưởng phòng TKKTTC Rạng Đông báo cáo trước đại hội

 

Tại Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị đã trình đại hội một số chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch năm 2015 của Rạng Đông. Cụ thể, năm 2015 phấn đấu Doanh thu đạt 2 678 tỷ ( bằng 103% thực hiện năm 2014); Lợi nhuận trước thuế phấn đấu 95 tỷ ( bằng 107% thực hiện 2014); Cổ tức 35% vốn điều lệ và thanh toán bằng tiền mặt.

  Ông Nguyễn Đoàn Thăng - TGĐ, Phó chủ tịch HĐQT Công ty Rạng Đông phát biểu tại đại hội

Để thực hiện tốt các mục tiêu đặt ra, đưa Rạng Đông trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về sản xuất nguồn sáng và thiết bị chiếu sáng, toàn thể CBCNV Rạng Đông xác định cần sử dụng tri thức Khoa học công nghệ và Quản trị doanh nghiệp tiên tiến để tăng doanh thu và hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh, giải quyết bài toán chất lượng và giá cả. Thực hiện song song hai cơ chế: Cơ chế khoán hoàn thành nhiệm vụ và Cơ chế khuyến khích nâng cao trình độ quản trị, đổi mới sáng tạo và phát huy nhân tố con người Rạng Đông thời kỳ mới.