LIÊN MINH CHIẾU SÁNG RẮN QUỐC TẾ

Chứng nhận thành viên

Được trao tặng cho:

Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

Sứ mệnh của Liên minh chiếu sáng rắn quốc tế (ISA) là tập hợp các sáng kiến, nỗ lực và nguồn lực lại với nhau để thúc đẩy chiếu sáng rắn (SSL) trên quy mô toàn cầu. Thông qua việc nuôi dưỡng hệ sinh thái công nghiệp SSL và thúc đẩy phát triển công nghiệp, chúng ta sẽ góp phần xây dựng một xã hội xanh và bền vững bằng cách ủng hộ cuộc cách mạng chiếu sáng rắn.

Jianlin Cao

Chủ tịch ISA, 2018