1. Thông tin cá nhân

- Chúng tôi có thể yêu cầu Quý khách cung cấp một số thông tin cá nhân như: Họ tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email…

- Chúng tôi sử dụng các thông tin Quý khách cung cấp để xử lý Đơn đặt hàng, cung cấp dịch vụ, thông tin về Sản phẩm, và các thông tin khác theo yêu cầu của Quý khách. Bên cạnh đó, Chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin đó để quản lý tài khoản của Quý khách; xác minh và thực hiện giao dịch trực tuyến; cải thiện bố cục, nội dung trang web và điều chỉnh cho phù hợp với người dùng.

- Bạn sẽ nhận được thông tin về chúng tôi, về sản phẩm, bản tin... Nếu bạn không muốn nhận những thông tin này, vui lòng nhấn vào link từ chối trong bất kỳ email chúng tôi gửi cho bạn. Trong vòng 7 ngày nhận chỉ dẫn của bạn, chúng tôi sẽ ngừng gửi thông tin

2. Bảo mật

- Chúng tôi cam kết chỉ Chúng tôi mới có quyền thu thập lưu trữ và sử dụng những thông tin của Quý khách theo các nội dung quy định tại "Chính sách bảo mật" này. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Quý khách bằng mọi cách thức có thể nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.

- Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của Quý khách trong những trường hợp do pháp luật quy định hoặc theo yêu cầu của Tòa án có thẩm quyền.

3. Cam kết

- Chúng tôi bảo đảm với các Quý khách rằng Chúng tôi sẽ không chủ ý thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào của Quý khách chỉ trừ khi Quý khách tự nguyện thực hiện cung cấp thông tin.

- Khi Quý khách cung cấp thông tin cá nhân cho Chúng tôi cũng đồng nghĩa với việc Quý khách biết rõ ràng Chúng tôi có dự định khai thác dữ liệu cho mục đích gì và Chúng tôi đã được Quý khách chấp thuận về việc sử dụng những dữ liệu đó

4. Thay đổi thông tin và chính sách bảo mật

- Những thông tin cá nhân của Quý khách sẽ được Rạng Đông lưu trữ vô thời hạn, bất cứ thời điểm nào Quý khách cũng có thể chỉnh sửa những thông tin cá nhân của mình.

- Nội dung của "Chính sách bảo mật" này có thể thay đổi để phù hợp với các nhu cầu của Chúng tôi cũng như nhu cầu và sự phản hồi từ khách hàng. Khi cập nhật nội dung chính sách này, Chúng tôi sẽ chỉnh sửa lại thời gian "Cập nhật lần cuối".

5. Thông tin liên lạc

- Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc, ý kiến đóng góp, liên hệ hay phản hồi về "Chính sách bảo mật" này, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ email: 

 

Privacy Policy

  1. Personal information

- We may ask you to provide some personal information such as: Full name, address, phone number, email address ...

- We use the information you provide to process Orders, provide services, information about the Products, and other information as requested by you. In addition, we will use that information to manage your account; verify and perform online transactions; improve layout, web content and adjust to suit users.

- You will receive information about us, about products, newsletters ... If you do not want to receive this information, please click the decline link in any email we send you. Within 7 days of receiving your instructions, we will stop sending information.

2. Privacy

- We promise that only we have the right to collect, store and use your information in accordance with the content specified in this "Privacy Policy". We are committed to protecting your personal information in every way possible to protect this information from unauthorized retrieval, use or disclosure.

- We may disclose your personal information in cases prescribed by law or at the request of a competent Court.

3. Commitment

- We assure you that we will not intentionally collect any of your personal information unless you voluntarily provide it.

- When you provide personal information to us, it means that you know clearly we intend to exploit the data for what purpose and we have your consent to use such data.

4. Change of information and privacy policy

- Your personal information will be stored indefinitely by Rang Dong, at any time you can edit your personal information.

- The content of this "Privacy Policy" is subject to change to suit our needs as well as customer needs and feedback. When updating the content of this policy, we will revise the "Last Updated" time.

5. Contact information

- If you have any questions, comments, contact or feedback about this "Privacy Policy", please contact us at the email address: