DANH SÁCH BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đ/c Nguyễn Đoàn Thăng
Bí thư Đảng ủy

Đ/c Nguyễn Đoàn Kết
Phó Chủ tịch HĐQT

Đ/c Trần Trung Tưởng
Phó Bí thư Đảng ủy
Ủy viên HĐQT

Đ/c Lê Thị Kim Yến
Ủy viên HĐQT

BAN ĐIỀU HÀNH TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Đ/c Nguyễn Đoàn Thăng
Tổng Giám đốc

Đ/c Nguyễn Đoàn Kết
Phó Tổng Giám đốc

Đ/c Trần Trung Tưởng
Phó Tổng Giám đốc

CÔNG ĐOÀN

Đ/c Vũ Hồng Nhung
Chủ tịch Công đoàn

ĐOÀN THANH NIÊN

Đ/c Nguyễn Hoàng Kiên
Bí thư Đoàn thanh niên

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
1900.2098