Balát (chấn lưu) Huỳnh quangBalát điện tử
 • Nguồn điện:220V/50H
 • Dòng điện:0,3 A
 • Tổn hao công suất:3÷3,5W
 • Số bóng x công suất:1 x FL 36/40W
Model: EBH.3 1x36/40 FL
Giá bán lẻ đề xuất: 72.600 VNĐ
Balát điện tử
 • Nguồn điện:220V/50H
 • Dòng điện:0,15 A
 • Tổn hao công suất:3÷3,5W
 • Số bóng x công suất:1 x FL 18/20W
Model: EBH.3 1x18/20 FL
Giá bán lẻ đề xuất: 59.400 VNĐ
Balát điện tử
 • Nguồn điện:220V/50H
 • Dòng điện:0,17 A
 • Tổn hao công suất:3÷3,5W
 • Số bóng x công suất:1 x FL 18/20W
Model: EBS.2 - A20/18 FL
Giá bán lẻ đề xuất: 37.400 VNĐ
Balát điện tử
 • Nguồn điện:220V/50H
 • Dòng điện:0,17 A
 • Tổn hao công suất:3÷3,5W
 • Số bóng x công suất:1 x FL 18/20W
Model: EBS.1 - A20/18 FL
Giá bán lẻ đề xuất: 37.400 VNĐ
Balát điện tử
 • Nguồn điện:220V/50H
 • Dòng điện:0,21 A
 • Tổn hao công suất:3÷3,5W
 • Số bóng x công suất:1 x FL 36/40W
Model: EBS.1 - A40/36 FL
Giá bán lẻ đề xuất: 38.500 VNĐ
Balát điện tử
 • Nguồn điện:220V/50H
 • Dòng điện:0,21 A
 • Tổn hao công suất:3÷3,5W
 • Số bóng x công suất:1 x FL 36/40W
Model: EBS.2 - A40/36 FL
Giá bán lẻ đề xuất: 38.500 VNĐ
Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến


Hotline

0942 669 678