Các tác giả, tác phẩm đạt giải trong cuộc thi sáng tạo cùng RalliSmart năm 2023

Các tác giả, tác phẩm đạt giải trong cuộc thi sáng tạo cùng RalliSmart năm 2023