Khối hội nhập kinh tế quốc tế

Đề tài: Xuất khẩu chủ động sản phẩm Phích - Tái cấu trúc sản phẩm & Đổi mới mô hình hoạt động Teamwork trong thời đại số

Đơn vị: Xưởng Phích nước Thủy tinh

Đề tài: Nâng cao năng lực làm chủ công nghệ sản xuất Bình phích - Ruột phích, nâng cao GTGT và phát triển SP phích

Đơn vị: Trung tâm Nghiên cứu Phát triển các Mô hình kinh doanh hiện đại (C4LED)

Đề tài: Xác định chân dung, các điểm chạm trong hành trình của khách hàng, vận dụng mô hình Canvas để phát triển thương mại hóa lĩnh vực Smart Home – 2023

Đơn vị: Vùng 2 - Phòng bán hàng 1

Đề tài: Cải tiến và phát huy hiệu quả mô hình Teamwork Vùng 2 - Phòng bán hàng 1

Đơn vị: Nhóm Just in Time - Xưởng LED - Điện tử & TBCS

Đề tài: Nâng cao môi trường thực số - sản xuất thông minh. Hiệu quả bước đầu của việc vận hành đồng bộ 7 module chức năng trong toàn Xưởng qua kết quả đạt được của Nhóm Just-in-time

Đơn vị: Nhóm Thiết kế kỹ thuật - Xưởng LED - Điện tử & TBCS

Đề tài: Hoàn thiện và phát triển hệ sinh thái và dịch vụ 4.0 theo 6 lớp sản phẩm. Các kết quả đạt được bước đầu của lớp 1-2-3

Đơn vị: XƯỞNG LED - ĐIỆN TỬ - TBCS

Đề tài: Hoàn thiện và phát triển hệ sinh thái và dịch vụ 4.0 theo 6 lớp sản phẩm. Các kết quả đạt được bước đầu của lớp 4-5-6

Đơn vị: Phòng Truyền thông & Phòng TT-TMĐT

Đề tài: Truyền thông số, TMĐT hướng tới đa kênh & Áp dụng bài toán phân tích dữ liệu xây dựng Chân dung Khách hàng