Thời kỳ phát triển tri thức Khoa học công nghệ và Khoa học quản trị hiện đại (2011 – nay)

Trong giai đoạn 2011 đến nay, Khoa học công nghệ và Khoa học quản trị đã trở thành đôi cánh để Rạng Đông phát triển bền vững. - Chương trình nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp:

Các xưởng, phòng ban trong công ty đã xây dựng các chiến lược thành phần, các chiến lược sản phẩm, chiến lược phát triển tiềm lực KHCN, chiến lược thị trường & marketing, chiến lược xuất khẩu, chiến lược đào tạo,…xây dựng các thẻ điểm cân bằng BSC, các chỉ tiêu KPI, PI cho từng đơn vị, tổ nhóm, cá nhân.

Cơ chế khoán và trả lương 3P theo năng lực, trình độ và hiệu quả hoạt động của từng người theo phương pháp quản trị hiện đại đã được áp dụng

Chương trình nâng cao tiềm lực Khoa học – Công nghệ

Từ 20 năm nay, Công ty đã chú trọng hiện đại hóa các dây chuyền sản xuất.

Thực hiện chiến lược phát triển tiềm lực khoa học – công nghệ, hàng năm Công ty giành 2% doanh thu đầu tư cơ sở vật chất cho phát triển, 20% lợi nhuận sau thuế cho công tác nghiên cứu KHCN