2010: Hợp tác toàn diện với trường Đại học Bách khoa Hà Nội