2006: Xây dựng nhà máy thứ 2 tại KCN Quế Võ - Bắc Ninh