Giai đoạn 2005-2010: Thời kỳ cổ phần hóa và cấu trúc toàn diện công ty

Sau khi cổ phần hóa thành công, Ban chấp hành Đảng bộ công ty đã quyết định định hướng chiến lực phát triển công ty giai đoạn 2006-2010 với - 02 mục tiêu chiến lược:

05 phương hướng phát triển: - 05 trụ cột cần phải xây dựng để thực hiện mục tiêu và phương hướng phát triển: