2004: Rạng Đông chuyển đổi sang Công ty cổ phần

Ngày 15/7/2004 Công ty đổi tên thành Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông, hoạt động theo Điều lệ Công ty cổ phần mới, với vốn điều lệ ban đầu là 79,15 tỷ VNĐ. CBCNV Công ty được mua cổ phần với giá ưu đãi 7000VNĐ/cổ phiếu, giá sàn 10 000VNĐ/cổ phiếu. Nhờ có sẵn số tiền thưởng hàng năm cho công ty vay, mọi công nhân đều có tiền mua hết số cổ phần được mua. Tỷ lệ 96% CBCNV mua được cổ phần, nắm giữ hơn 40% cổ phần công ty là điều hiếm có khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

CBCNV cũ của Công ty được mua 100 cổ phần/1 năm công tác với giá ưu đãi 7000 VNĐ/cổ phiếu theo chế độ. Song cổ phần giá sàn chỉ 10 000 VNĐ/cổ phiếu ( trong khi giá thị trường cổ phiếu có lúc 142000 VNĐ/cổ phiếu), CBCNV cũ công ty đã ưu tiên giành tỷ lệ cao cho số kỹ sư công nhân trẻ mới vào công ty, mong họ cũng nắm giữ cổ phần để gắn bó với công ty lâu dài. Khi cổ phiếu RAL trên thị trường gấp 15-20 lần mệnh giá, CBCNV công ty, kỹ sư công nhân trẻ rất phấn khởi, họ càng hiểu và gắn bó với công ty hơn.