Giai đoạn 1998 – 2004: Thời kỳ hiện đại hóa, chuẩn bị cho hội nhập kinh tế quốc tế.