1961: Chính thức có quyết định thành lập nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông