Thành công: Bạn đã thêm sản phẩm Phích giữ nhiệt (0,5 lít) vào mục so sánh!